”Licenţa unei agenţii de plasare în câmpul muncii peste hotare se retrage dacă aceasta percepe plăţi de la cetăţeni pentru servicii de mediere”

valentin_guznac_010811

Interviu cu Valentin GUZNAC, directorul Camerei de Licenţiere

şi

Cinci sfaturi pe care CIMM le adresează doritorilor de a-şi găsi un loc de muncă peste hotare

- Domnule Valentin Guznac, după cum se ştie, Convenţia nr. 181 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificată de R. Moldova în 2001, stipulează că agenţiile de plasare în câmpul muncii nu trebuie să preia taxe de la muncitori pentru serviciile acordate. Vizitatorii Centrului de Informare a Muncitorilor Migranţi (CIMM) ne spun că în practică se întâmplă cu totul altfel: unele agenţii vând locuri de muncă la preţuri între 200 de euro şi 3000 de euro. Ce spune legea, totuşi?

- Cadrul legal de domeniu conține reglementări privind modul de acordare a serviciilor de mediere a muncii de către agențiile private. Art. 101 alin. (5) al Legii nr. 102/13.03.3003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă stipulează, că agenţia privată acordă servicii de mediere a muncii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în mod gratuit. În cazul în care titularul de licenţă a perceput plată de la cetăţeni pentru serviciile de mediere licența se retrage (art. 19 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 180/10.07.2008 privind migraţia de muncă).

- Centrul de Informare a Muncitorilor Migranţi a acumulat foarte multe plângeri de la cetăţeni, care au achitat diferite sume unor agenţii private, pentru a fi angajaţi peste hotare. Chiar recent, doi soţi au plătit circa 1000 de euro unei agenţii private, ca să ajungă în Polonia dar au fost înşelaţi, – acolo nu i-a aşteptat nimeni şi au trebuit să se întoarcă acasă. Cum procedează Camera de Licenţiere în asemenea cazuri?

- După cum am menţionat, perceperea de plăţi de la cetăţeni pentru serviciile de mediere constituie temei de retragre a licenţei. Potrivit art. 21 alin. (3) lit. c) al Legii nr. 180/ 10.07.2008 cu privire la migrația de muncă agenţii economici care desfăşoară activitatea de plasare în câmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova nu au dreptul să perceapă plăţi sau comisioane de la persoanele mediate sau angajate în străinătate cu contract individual de muncă.

În cazul, în care se constată, că titularul de licenţă pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în străinătate, nu a respectat prevederile legale şi a perceput plată de la cetăţeni pentru serviciile de mediere, Camera de Licenţă realizează acţiunile prevăzute de lege în vederea suspendării activităţii titularului de licenţă cu adresarea în termen de 3 zile în instanţa de judecată.

 !!!

1. Îndemn către cititori: Nu achitaţi nicio taxă agenţiilor de angajare peste hotare! Ele nu au dreptul să vă ceară bani în schimbul serviciilor pe care vi le oferă.

- În perioada iarnă-primăvară 2013, am fost rugaţi să verificăm existenţa licenţei Agenţiei Bursa Muncii. Nu am găsit-o nici în lista titularilor de licenţă, nici în lista firmelor ale căror licenţe au fost suspendate sau retrase. Ce să le răspundem vizitatorilor noştri – are sau nu are licenţă această firmă?

- Potrivit Registrului de licențiere ținut de Camera de Licențiere (la situația din 09.07.2013), Agenţia Bursa Muncii nu este și nu a fost titular de licență pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în străinătate.

 - Dar există un site www.bursamuncii.md, care informează că ”Bursa Muncii” are oficii în 26 de raioane ale republicii şi oferă locuri de muncă în Cehia, Germania, alte ţări europene. Reiese că firma activează ilegal? Camera de Licenţiere ar putea să se autosesizeze în astfel de cazuri?

- Potrivit prevederilor Legii nr. 451/30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, Camera de Licențiere are obligaţia de a controla respectarea condiţiilor de licenţiere a activităţilor pentru care eliberează/prelungeşte licenţe.

În cazurile şi conform procedurilor expres stabilite de legile care reglementează genul de activitate licenţiat, controalele inopinate ale respectării condiţiilor de licenţiere pot fi efectuate de către Cameră în baza autosesizării sau în temeiul sesizării scrise, depuse conform prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor.

Licenţa pentru activitatea de plasare în câmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova se eliberează de către Camera de Licenţiere, dacă agentul economic întruneşte condiţiile stabilite în art. 17 al Legii nr. 180/ 10.07.2008 cu privire la migrația de muncă.

Dispunerea de către agenția privată de licenţă sau de un alt document, eliberat de o instituţie abilitată în acest domeniu, ce confirmă dreptul intermediarului/angajatorului străin de mediere sau angajare a străinilor și de acord de colaborare încheiat cu intermediarii/angajatorii, în care sunt stipulate oferte veridice de locuri de muncă este una din condițiile prevăzute de art. 17 al Legii nr. 180/ 10.07.2008 cu privire la migrația de muncă pentru desfășurarea genului de activitate menționat.

Potrivit art. 21 alin. (3) lit. b) al Legii nr. 180/ 10.07.2008 cu privire la migrația de muncă agenţii economici care desfăşoară activitatea de plasare în câmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova nu au dreptul să activeze împreună cu alţi parteneri, la o altă adresă şi în baza altor acorduri de colaborare decât cele indicate în licenţă. Prestarea de către titularii de licență a serviciilor de selectare şi plasare a forţei de muncă în străinătate în baza licenţei sau a acordului de colaborare cu un alt intermediar/angajator străin neindicat în licenţă constituie temei de retragere a licenței (art. 19 alin. (1) lit. b) al Legii).

 !!!

2. Îndemn către cititori: Nu vă lăsaţi păcăliţi de informaţiile de pe Internet. Verificaţi aceste informaţii înainte de a accepta o ofertă de muncă peste hotare!

- Oamenii asociază deţinerea licenţei de către o firmă cu credibilitatea acesteia. Acordând licenţe de activitate unei întreprinderi, Camera de Licenţiere îi acordă vot de încredere. Ca director, cum apăraţi imaginea acestei instituţii în cazul în care o anumită întreprindere comite încălcări grave?

- Principiile de baza ale licențierii sunt enumerate în art. 3 al Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Unul din aceste principii este și declararea de către solicitantul de licenţă a răspunderii sale pentru respectarea condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care se solicită licenţa.

În caz de depistare a încălcărilor condiţiilor de licenţiere, instituţiile cu funcţii de reglementare şi de control, sunt obligate să sesizeze Camera de Licenţiere, prezentându-i documentele constatatoare.

Camera, în baza documentelor prezentate, verifică respectarea condiţiilor de licenţiere şi emite, după caz, prescripţia privind lichidarea încălcărilor condiţiilor de licenţiere, cuprinzând recomandările privind modul de remediere a tuturor deficienţelor identificate, precum şi avertizarea despre posibila suspendare sau retragere a licenţei dacă încălcările depistate nu vor fi lichidate în termenul stabilit în presccripție.

- Camera de Licenţiere are şi funcţii de control? Până unde aveţi dreptul să monitorizaţi activitatea agenţiilor care trimit oameni la lucru peste hotare?

- În scopul realizării activităţilor atribuite în competenţă, Camera de Licențiere îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) eliberează, prelungeşte, reperfectează, reia valabilitatea licenţelor, eliberează copii şi duplicate ale acestora, realizează acţiunile prevăzute de lege pentru suspendarea, retragerea, recunoaşterea nevalabilităţii licenţelor;

b) organizează controlul asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere;

c) asigură verificarea corespunderii solicitantului condiţiilor de licenţiere în baza declaraţiei pentru eliberarea licenţei şi a documentelor anexate, dacă legile care reglementează activitatea pentru care se solicită licenţa nu stabilesc expres verificarea încadrării solicitantului în condiţiile de licenţiere la faţa locului;

d) remite prescripţii privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere.

- Câte cazuri de suspendare sau de retragere a licenţei au fost înregistrate pe parcursul anului 2013 şi pentru ce gen de încălcări?

- În perioada 01.01.2013-30.06.2013 pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în străinătate au fost: retrase – 5 licențe; suspendate – 4 licențe și recunoscută nevalabilă o licență. Drept încălcări care au dus la suspendarea temporară și retragerea licențelor putem menționa:

  • neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au dus la suspendarea temporară a licenţei;
  • desfășurarea activității cu licenţă sau un alt document ce confirmă dreptul intermediarului/angajatorului străin de mediere sau angajare a străinilor având termenul de valabilitate expirat;
  • nerespectarea a doua oară a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
  • oferirea de către titularul de licenţă a serviciilor de mediere a muncii la o altă adresă decât cea indicată în licenţă.

 !!!

3. Îndemn către cititori: Dacă aţi fost înşelat de o agenţie de angajare în câmpul muncii peste hotare, care are licenţă de activitate, sesizaţi Poliţia sau Camera de Licenţiere!

- Domnule Valentin Guznac, într-un Raport cu privire la activitatea Ministerului Afacerilor Interne pe parcursul semestrului I al anului 2012, se vorbea despre implicarea a 12 agenţii de turism şi de amplasare în câmpul muncii în trafic de persoane şi muncă forţată. Ce măsuri a luat Camera de Licenţiere faţă de cele 12 firme?

Iata ce scrie în Raportul MAI: ”În perioada lunilor februarie 2011 – februarie 2012, un grup de persoane urmărind scopul exploatării prin muncă şi servicii forţate, prin înşelăciune, sub pretextul angajării la un loc de muncă bine plătit, a recrutat şi a transportat un grup de 56 de persoane din R. Moldova, în sat. Tavria raionul Scadovsc regiunea Herson, Ucraina. Ajungînd în locul menţionat traficanţii au sechestrat de la cetăţenii Republicii Moldova toate actele şi prin ameninţări cu aplicarea violenţei fizice şi psihice le-au impus de a presta diferite lucrări agricole, neachitîndu-le salariile promise. În urma măsurilor desfăşurate au fost pornite 8 cauze penale privind organizarea migraţiei ilegale în privinţa agenţiilor de turism şi de plasare în cîmpul muncii în străinătate, după cum urmează: SRL „Univeda”, SRL „GEO-Paradis”, SRL „Benedax-Grup”, Î.I. „Rotov Grigorii”, SRL „Capturis”, SRL „Vernon-Prim”, SRL „Benidax”, SRL „Eligricon”, SRL „Snolmih”, SRL „Interstroi”, „Proparc-Grup”, SRL „IUSETA-LUX”. (vezi sursa [...] )

- Potrivit art. 19 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 180/10.07.2008 cu privire la migrația de muncă, stabilirea de către instanța de judecată a implicării titularului de licență în traficul de ființe umane constituie temei de retragere a licenţei.

Camera de Licenţiere este în drept să iniţieze procedura de retragere a licenţei eliberate pentru activitatea legată de amplasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în străinătate, doar în cazul în care există o hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată, prin care a fost stabilită implicarea titularului de licenţă în traficul de fiinţe umane.

Referitor la întreprinderile menționate, relatăm că, potrivit Registrului de licențiere ținut de Camera de Licențiere, SRL „Benedax-Grup”, SRL „Benidax” SRL, „Capturis”, SRL „Snolmih”, SRL „Interstroi”, „Proparc-Grup” nu sunt și nu au fost titulari de licență pentru genul activitatea legată de amplasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în străinătate.

Prin deciziile nr.4737 din 06.12.2007 și nr.1198 din 08.04.2009, licențele eliberate „UNIVEDA” S.R.L. pentru activitatea legată de amplasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară și activitatea de turism au fost retrase (temei: art. 21alin. (1) lit. j) şi alin. (9) și, respectiv art. 21 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 al Legii nr.451/30.07.2011privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător).

Urmare a examinării sesizării Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și efectuării controlului inopinat, asupra respectării condiţiilor de licenţiere de către Î.M. „GRAND RESURS” S.R.L., Camera prin decizia nr. 03 din 04.01.2012 a recunoscut nevalabilă licența seria A MMII nr. 038596 din 30.11.2011, eliberată Î.M. „GRAND RESURS” S.R.L. pentru genul activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în străinătate (Polonia) (temei: art. 7 alin. (2) lit. a) şi art. 15 alin. (2), (7) ale Legii nr. 451/30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător);

Urmare a examinării sesizării nr. 15/7-770 din 10.05.2012 parvenite de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi documentelor anexate la sesizare, Camera de Licenţiere prin decizia nr. 73 din 28.05.2012 a retras licența seria A MMII nr. 037547 din 13.06.2016 eliberată Î.I. „Rotov Grigorii” pentru activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în străinătate (Polonia) (temei art. 17 alin. (3) al Legii nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător; art. 19 alin. (1) lit. b) şi (c) al Legii nr. 180-XVI din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă şi art. 21 alin. (3) şi alin. (6) al Legii nr.451/30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător).

 !!!

4. Îndemn către cititori: Nu plecaţi la muncă prin intermediul firmelor de turism sau a agenţiilor neverificate de dumneavoastră, ca să nu ajungeţi în situaţii de muncă forţată sau de sclavie!

 - În încheiere, am vrea să ştim în ce condiţii Camera de Licenţiere poate să acorde, să suspende sau să retragă licenţa unei agenţii private de ocupare a forţei de muncă peste hotare? Care e cadrul juridic de care vă conduceţi?

- Potrivit art. 10 alin. (1) al Legii nr. 451/30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, pentru obţinerea licenţei, conducătorul întreprinderii sau organizaţiei ori persoana împuternicită de acesta depune la Camera de Licentiere o declaraţie pentru eliberarea licenței.

La declaraţie se anexează:

a) decizia privind înregistrarea de stat a întreprinderii sau organizaţiei ori de pe buletinul de identitate al persoanei fizice;

b) documentele suplimentare în conformitate cu prevederile actelor legislative ce reglementează activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în străinătate.

Documentele suplimentare ce se anexează la declarația de eliberare a licenței pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în străinătate sunt prevăzute de Legea nr. 180/10.07.2008 cu privire la migrația de muncă, lege ce expres reglementează genul de ativitate dat.

Temeiurile de suspendare temporară și de retragere a licenței pentru genul de activitate dat, sunt prevăzute de art. art. 20 și 21 ale Legii nr. 451 Legii nr. 451/30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător și art.art. 18 și 19 ale Legii nr. 180/10.07.2008 cu privire la migrația de muncă.

1. Suspendarea temporară a licenței:

Potrivit prevederilor art. 18 al Legii nr. 180/10.07.2008 privind migrația de muncă Licenţa pentru activitatea de plasare în câmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova este suspendată temporar în cazul în care titularul:

a) activează cu licenţă sau un alt document ce confirmă dreptul intermediarului/angajatorului străin de mediere sau angajare a străinilor având termenul de valabilitate expirat;

b) în 6 luni de activitate nu a înregistrat contracte individuale de muncă la Agenţia Naţională, cu excepţia situaţiei în care se constată că agenţia privată nu a încheiat contracte;

c) nu prezintă la timp Agenţiei Naţionale dările de seamă statistice în forma stabilită;

d) nu pune la dispoziţia cetăţenilor care solicită angajarea în muncă informaţii veridice şi autentice despre posibilitatea de angajare, despre condiţiile contractului individual de muncă, despre condiţiile de muncă şi de remunerare, despre condiţiile climaterice şi de trai din ţara de destinaţie;

e) nu repară prejudiciile cauzate solicitantului locului de muncă prin încălcarea procedurii de mediere a unui loc de muncă;

f) în alte cazuri prevăzute de art.20 din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

Art. 20 al Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător stabilește: Drept temei pentru realizarea acţiunilor prevăzute de legea pentru suspendarea temporară a licenţei servesc:

a) cererea titularului de licenţă privind suspendarea acesteia;

b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de 15 zile lucrătoare pentr depunerea cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate;

c) desfăşurarea de către filială şi/sau altă subdiviziune separată a titularului de licenţă a activităţii licenţiate fără copia autorizată de pe licenţă, în cazurile cînd obligativitatea obţinerii copiilor autorizate de pe licenţă este stabilită prin lege.

2. Retragerea licenței:

Potrivit art. 21 alin. (2) al Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, drept temei pentru realizarea acţiunilor prevăzute de lege în vederea retragerii licenţei servesc:

a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia;

b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;

c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii de licenţiere;

d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate licenţiat;

e) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au dus la suspendarea temporară a licenţei;

f) nerespectarea a doua oară a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;

g) neachitarea lunară şi trimestrială, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă.

Totodată, art. 19 alin. (1) al Legii cu privire la migrația de muncă stabilește: licenţa pentru activitatea de plasare în câmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova se retrage:

a) în cazul în care instanţa de judecată a stabilit că titularul de licenţă a fost implicat în traficul de fiinţe umane;

b) în cazul în care titularul de licenţă prestează servicii de selectare şi plasare a forţei de muncă în străinătate în baza licenţei sau a acordului de colaborare cu un alt intermediar /angajator străin neindicat în licenţă;

c) în cazul în care titularul de licenţă a perceput plată de la cetăţeni pentru serviciile de mediere;

d) în cazul în care titularul de licenţă organizează angajarea în muncă în străinătate fără acorduri de colaborare cu intermediarul /angajatorul din ţara de destinaţie;

e) în cazul în care titularul de licenţă prestează servicii de angajare în câmpul muncii în străinătate fără încheierea unor contracte individuale de muncă între lucrătorii emigranţi şi angajatorul din ţara de destinaţie;

f) în cazul în care titularul de licenţă face, direct sau indirect, publicitate falsă locurilor de muncă în străinătate;

g) în cazul în care titularul de licenţă oferă servicii de mediere a muncii la o altă adresă decât cea indicată în licenţă;

g1) în cazul în care titularul de licenţă nu a intervenit pentru soluţionarea litigiilor apărute între angajatorul din ţara de destinaţie şi cetăţeanul Republicii Moldova;

h) dacă se repetă una din situaţiile prevăzute la art.18 alin.(1);

i) la solicitarea titularului;

j) în alte cazuri prevăzute de art.21 din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

Titularul licenţei retrase are dreptul să solicite eliberarea unei noi licenţe pentru activitatea de plasare în câmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova numai după expirarea termenului de 3 ani din data retragerii, cu excepţia cazului de retragere a licenţei la solicitarea titularului de licenţă.

!!!

5. Îndemn către cititori: Înainte de a contacta o agenţie de angajare în câmpul muncii peste hotare, interesaţi-vă dacă această agenţie activează legal. Centrul de Informare a Muncitorilor Migranţi vă poate ajuta să obţineţi astfel de informaţii.

 

Acest articol a fost publicat în Interviuri, Invitatul nostru special. Salvează legătura permanentă.

2 răspunsuri la ”Licenţa unei agenţii de plasare în câmpul muncii peste hotare se retrage dacă aceasta percepe plăţi de la cetăţeni pentru servicii de mediere”

  1. Pingback: Ce trebuie să știi despre agențiile de plasare în câmpul muncii peste hotare | NEXUSnet.md

  2. Mihai spune:

    Va multumesc pentru indrumarile si sfaturile utile in cautarea unui loc de munca extern. Greu de inteles acesti nationali care au agresat social prin promisiuni false de locuri de munca, in loc sa ne ajutam unii pe altii ..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *


− cinci = 4

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>